TÉMY

MAPOVANIE DUNAJA. MAPY DUNAJA V ÚSEKU OD RAKÚSKEJ HRANICE (DEVÍN) AŽ PO TURECKÉ HRANICE (PETROVARADÍN) (1819—1833)

Mapovanie Dunaja je rozsiahla dokumentácia o úprave toku Dunaja, ktorá okrem technických zápisníc pozostáva z mapových listov rovnomernej mierky, vyhotovených jednotnou technikou s podrobným textovým popisom.
Pre Rakúsku ríšu bol rozvoj vodnej dopravy dôležitou otázkou, pretože v prvej polovici 19. storočia len rieky spĺňali požiadavky na prepravu väčšieho množstva tovaru. Dunaj ešte nebol poznačený ľudským zásahom. Koryto sa vrtošivo točilo, povodne zaplavovali obrovské plochy.
Práce sa začali vytváraním vlečných ciest a v dôsledku odvodňovania sa realizovala predstava získať ornú pôdu. Mapovanie trvalo 22 rokov. V povedomí sa spája s menom Pála Vásárhelyiho, ale na práci sa podieľalo niekoľko generácií inžinierov. Svoju úlohu vykonávali na úrovni, zodpovedajúcej tej dobe.
Bolo vyhotovených 2 444 mapových listov. Na farebných listoch sú znázornené brehy Dunaja, mestá a obce ležiace na brehoch Dunaja, hraničné čiary, cesty, močiare, kanály, hrádze. Nachádza sa tu vyznačenie orníc, honov a pohorí.
Inžinieri sa zameriavali hlavne na popis koryta a stav brehov Dunaja z hľadiska splavovania. Upozornili na plytčiny a iné plavebné prekážky, na riečny prúd a na jeho zmeny. Vyznačili smer zákruty toku a predpokladané zmeny. Oboznamovali s vodným režimom potokov a prítokov, na nebezpečenstvo erózií v horských oblastiach a na prietokové nánosy. Od obyvateľov zbierali údaje o priebehu a veľkosti povodní. Popisy obsahujú údaje o povodniach z roku 1775, ale nájdeme údaje o povodniach aj z rokov 1799, 1809, 1818 a 1827. Mapové listy vyhotovili a popisy usporiadali Pál Vásárhelyi, Samuel Lányi, Sándor Győry, László Vörös, Ferenc Ketse, Miklós Halátsy a iní.
Výstava na 12 mapových stoloch predstavuje zachované fragmenty veľkej akcie Mapovania Dunaja, uchovávané v Maďarskom štátnom archíve. Vyhotovili sme jednu orientačnú mapu, resp. ako paralelnú ilustráciu prinášame družicové zábery dobového mapovania (Prameň: Google Map). Základom inštalácie je digitálny prameň, vyhotovený v roku 2006 v spolupráci Univerzity v Pécsi a s.r.o Innoteq.

Literatúra, publikácie

  • A Duna-mappáció : a Duna folyó magyarországi szakaszának térképei (1819-1833) az osztrák határtól Péterváradig [elektronikus kartográfiai dok.] / Médiatér Kft. ; Pécsi Tudományegytem, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék ; Magyar Országos Levéltár. - [1:14 4000]. - Térkép. - Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • ANDRÁSFALVY Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • BÍRÓ László - RENDES Péter - MESTER Tibor: Technikai bevezető a Duna-mappáció digitális forráskiadványhoz. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • DÓKA Klára: A Duna-mappáció (1823-1845). In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • T. PAPP Zsófia: Bevezető a Duna-mappáció iratanyagának átírásához. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • TÓTH G. Péter: Szerkesztői előszó a Duna-mappáció digitális forráskiadványhoz. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • NAGY, Júlia: (A Dunamappáció 1829. évi felvétele nyomán.) M. 10 km. = 2i . mm. 2. Plan der Ueberschwemmung von Of en und Pesth bei dem Eisgang des höchsten Wasserstandes. Térképek, 1938.
  • DEÁK, Antal András: A Duna magára ismerésének története. Esztergom: Vízügyi múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2009 április (kézirat: www.dunamuzeum.hu)

Databázy, odkazy


László Bíró / Pécs: Univerzita - Innoteq Sro.
Norbert Juhász / Pécs: Univerzita - Innoteq Sro.
Gábor Máté / Pécs: Univerzita
Tibor Mester / Pécs: Univerzita
Péter Rendes / Pécs: Univerzita - Innoteq Sro
Péter Tóth G. / Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum