TÉMY

PRVÉ VOJENSKÉ MAPOVANIE (1769—1785)

Hoci počiatky mapového zobrazovania územia Slovenska siahajú do prvej tretiny 16. storočia, k skutočnému doceneniu analógových máp dochádza až v 18. storočí, keď sa topografické mapy stávajú aj dôležitým logistickým prostriedkom zabezpečovania vojenských činností armády v teréne. Vládnuce kruhy habsburskej monarchie preto mali eminentný záujem, aby vojenská generalita používala presné topografické mapy veľkých mierok. A práve vďaka dôležitosti, ktorá sa v tomto období mapám prikladala, sa v Rakúskom štátnom archíve vo Viedni zachovali mapy v M: 1:28.800 a nemecky písané vojenské opisy krajiny (Militärische Beschreibungen). Toto jedinečné kartografické dielo je málo známe našej odbornej verejnosti, lebo do roku 1918 nebolo nikdy celkom odtajnené a nebolo v našej odbornej či populárno-vedeckom súpise literatúry doteraz publikované. Pred vyše dvesto rokmi sa na území Slovenska, ako integrálnej súčasti vtedajšieho Uhorska, ukončili práce na prvom podrobnom a ucelenom mapovaní našej vlasti.

Literatúra, publikácie

  • Az első katonai felmérés — Magyar Királyság / Die erste militärische Aufnahme 1763-1785: Königreich Ungarn [elektronikus kartográfiai dok.] / Arcanum Adatbázis Kft. - [1 : 28.800]. - Térkép. - Budapest: Arcanum Adatbázis Kft., 2006. - DVD-ROM
  • DEÁK, Antal András: A Duna magára ismerésének története. Esztergom: Vízügyi múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2009 április (kézirat: www.dunamuzeum.hu)

Databázy, odkazy


Bohuš Klein / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Rastislav Fil’o / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry karpatských Nemcov